Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ – predávajúci:

Prevádzkovateľom elektronického portálu a obchodu www.reklamne-tricko.sk je Jozef Grondžák

Sídlo: Medveďovej 10, 851 04 Bratislava
IČO: 1020211742
IČ DPH: SK SK1020211742
Bankové spojenie: Tatra Banka
Tel.: + 421 908 428 022
E-mail: info@reklamne-tričko.sk

Je platcom DPH.

Objednávateľ – ďalej len kupujúci:

Fyzická osoba, fyzická osoba ako podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre:

 • osobnú potrebu
 • obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v rámci predmetu svojho podnikania

 

VZŤAH K INÝM PRÁVNYM PREDPISOM:

Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa pri zásielkovom predaji výrobkov alebo služieb vzťahujú v platnom znení:

a/ pre kupujúceho - fyzickú osobu, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu

 • Občiansky zákonník
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

b/ pre kupujúceho - fyzická osoba ako podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v rámci predmetu svojho podnikania.

 • Obchodný zákonník

 

1. Objednávka

Kúpno-predajná zmluva vzniká vyplnením a odoslaním objednávkového formuláru a následným potvrdením prijatia Vašej objednávky.

Doporučuje sa skontrolovať všetky údaje Vašej objednávky pred jej odoslaním, a to najmä:

 • adresa odberateľa
 • telefónne a e-mailové spojenie
 • obsah nákupného košíka
 • prípadná poznámka k objednávke

 

2. Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávkového formuláru.

Storno objednávky musí mať následné náležitosti:

 • v predmete správy je kupujúci povinný uviesť slovo STORNO
 • v texte správy uviesť číslo objednávky a všetky údaje objednávky

 

3. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona číslo 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a pri zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Kupujúci je v takomto prípade povinný:

a/ oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu emailom

Pri úhrade za tovar formou dobierky bude suma vrátená poštovou poukážkou na adresu kupujúceho.Po spätnom obdržaní a prekontrolovaní vráteného tovaru Vám ihneď vrátime zaplatenú sumu (suma za samotný tovar, nie poštovné náklady) najneskôr však v lehote stanovenej zákonom. Náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej miere kupujúci.

b/ vrátiť tovar v originálnom a nepoškodenom, neporušenom balení s neporušeným zabezpečením na prvé otvorenie tovaru, tak ako bol prevzatý od predávajúceho a musí byť schopný ďalšieho predaja.

4. Reklamácie

Prevádzkovateľ elektronického obchodu poskytuje rovnaké podmienky pre uplatnenie reklamácie aké sú platné v ktorejkoľvek kamennej predajni v súlade s platným obchodným zákonníkom, resp. v súlade s občianskym zákonníkom a platnou legislatívou v SR. Na objednaný a zakúpený produkt poskytujeme záruku do doby trvanlivosti alebo podľa platných noriem, teda 2 roky od prijatia tovaru alebo služby, resp. vystavenia faktúry, ak nie je uvedené inak. Reklamácie budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od uplatnenia nároku na reklamáciu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Za každý vrátený produkt Vám budú zaslané peniaze v plnej výške prevodom na Váš bankový účet, ktorý ste uviedli v reklamačnom formulári alebo poštovou peňažnou poukážkou na Vami uvedenú adresu. Poštovné a balné nie je možné refundovať.

5. Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné podmienky nie sú viazané dobou platnosti a sú záväzné pre obe strany. V prípade zmien platia podmienky platné v momente odoslania objednávkového formuláru.